Általános Szerződési Feltételek

Iso-Trend Kft.
(www.profiszigeteles.com)


Általános Szerződési Feltételek

Jelen okiratban foglaltak mint Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) szabályozzák az Iso-Trend Kft. (székhely: 1163 Budapest, Nagyicce sor 4., cégjegyzékszám: 01-09-354913, adószám: 11724926-2-42, Bank: MagNet Bank Zrt., IBAN HU88 1620 0010 1010 5962 0000 0000, képviseli: Doma Zdenka ügyvezető, e-mail: doma.zdenka@isotrend.hu  (továbbiakban: Eladó) által a www.profiszigeteles.com domainnév alatt működtetett weboldalon (továbbiakban: Webáruház) értékesített termék megrendelése során létrejövő szerződés(ek)re vonatkozó feltételeket.

Fogalommeghatározások
Adásvételi szerződés: Eladó és Vevő között a megrendelés véglegesítését követően az Eladó általi visszaigazolás megküldése mellett írásos formában létrejövő jogügylet, amelyre a mindenkor hatályos - az Eladó által a www.profiszigeteles.com weboldalon közzétett - ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.
Bejelentkezés: Felhasználó amennyiben az erre a célra szolgáló menüpontban megadja az általa korábban a regisztráció során megadott felhasználónevét és jelszavát úgy jogosulttá válik a „Bejelentkezés” linkre kattintás útján a Webáruház teljes tartalmának használatára, beleértve a Felhasználó saját személyes profilját is. Bejelentkezés nélkül Felhasználó csak a Látogatók számára nyitva álló funkciók használatára jogosult.
Felhasználó: a Webáruházba belépő jogi személy vagy természetes személy, aki a termékek kosárba helyezése után jogosulttá válik a megrendelésre/vásárlásra akár regisztrációval, akár anélkül.
Feliratkozó: az a Látogató és/vagy Felhasználó, aki a Hírlevél szolgáltatásra való feliratkozást elvégzi.
Fogyasztó: a Ptk. 8:1. § 3. pontjában foglaltak szerint meghatározott, a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzlet tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
Hírlevél: Eladó által az arra feliratkozott Felhasználóknak rendszeresen, elektronikus levél útján küldött, szakmai anyagokat online marketing kampányokat, szolgáltatás ajánlókat, webáruházi ajánlatokat, akciókat tartalmazó tájékoztató.
Kívánság lista: a Webáruházban forgalmazott termékek, illetve szolgáltatások megismerésére/megrendelésére irányuló folyamat során a későbbiekben megvásárolni kívánt termékek kiválasztását és összesítését szolgáló felület. A termékek Kívánság listába s majd onnan az esetlegesen Kosárba gyűjtése önmagában nem minősül Megrendelésnek.
Kosár: olyan virtuális „doboz”, amely a leendő Megrendelő által a Megrendelni kívánt termékek gyűjtésére szolgál.
Látogató: a www.profiszigeteles.com weboldalra regisztráció nélkül belépő jogi személy és természetes személy, aki az első felhasználási szint szerinti jogosultságokkal rendelkezik.
Megrendelés: A Megrendelés folyamata során tett lépés, amely a „Megrendelés” gombra történő kattintást is tartalmazza, és amely a megrendelés aktiválását, illetve a termék adásvételére vonatkozó jogviszony  Eladó és Megrendelő közötti létrehozását jelenti.
Megrendelő: Megrendelést leadó Felhasználó.
Termékoldal: a Webáruházban forgalmazott minden egyes termékhez és szolgáltatáshoz tartozó olyan aloldal, amely az adott termék, valamint a hozzá tartozó konkrét ajánlat(ok)/szolgáltatások részletes bemutatására szolgál.
Vállalkozás: a Ptk. 8:1. § 4. pontjában foglaltak szerint a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.
Vevő: Azon Megrendelő, aki az általa Megrendelt termék Vételárát megfizette.
Vételár: a termék ellenértékeként meghatározott összeg, amely bruttó vételárat jelent, és amely az adott termék Termékoldalán vételárként feltüntetésre kerül, és amelynek megfizetésével Megrendelő Vevővé válik.


Általános rendelkezések
A Weboldal látogatása, valamint az ott történő regisztráció minden esetben önkéntes alapon történik. Minden Látogató jogosult a Weboldal tartalmának megtekintésére, letöltésére és a Hírlevél szolgáltatásra való feliratkozásra, továbbá a Webáruházban értékesítésre kínált termékek Termékoldalainak megismerésére, termék vagy termékek Kívánság listába és/vagy Kosárba gyűjtésére valamint, hogy e termékekre vonatkozóan árajánlat kérést és/vagy Megrendelést adjon le. (Eladó fenntartja a jogot, hogy bizonyos ajánlatokat és kedvezményes vásárlási lehetőségeket csak regisztrált Felhasználók számára elérhetővé.)

Felhasználó jogosult a Webáruházban történő vásárlásra. Kizárólag cselekvőképes természetes személyek – és így az általuk képviselt jogi személyek - számára elérhető a Webáruházban történő regisztrálás lehetősége, amennyiben cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes személy – az erre vonatkozó kérdésre valótlan választ adva – regisztrál, az ebből eredő károkért Eladó a felelősségét kizárja.
Felhasználó bármikor kezdeményezheti regisztrációjának törlését, amit Eladó – a megfelelő eljárásrend betartása esetén – köteles teljesíteni.

Amennyiben Felhasználó megszegi a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket, Eladó jogosult Felhasználó regisztrációjának törlésére. Eladó a regisztráció törlését megelőzően – a regisztrációs folyamat során megadott e-mail címre küldött elektronikus levél útján – figyelmeztetést küld Felhasználónak, amelyben hét munkanapos határidővel felszólítja arra, hogy a regisztráció törlésére alapot adó tevékenységét szüntesse be, vagy a jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütköző állapotot állítsa helyre. Amennyiben Felhasználó a figyelmeztetésben megjelölt határidőn belül nem teljesíti az abban foglaltakat, Eladó – minden további értesítés nélkül – jogosult Felhasználó regisztrációjának törlésére. Amennyiben azonban Felhasználó eleget tesz a figyelmeztetésben foglaltaknak, Eladó nem alkalmazza vele szemben a regisztráció törlésére vonatkozó szankciót.
Felhasználó regisztrációjának törlése esetén elveszíti jogosultságát a Webáruház Felhasználók számára elérhetővé tett funkcióinak igénybe vételére. A regisztráció törlését követően a volt Felhasználót az ÁSZF rendelkezései – a Látogatókra vonatkozó szabályok kivételével – nem kötik.

Amennyiben Felhasználó regisztrációjának törlésére az ÁSZF rendelkezéseinek megszegése okán kerül sor, a törlés megtörténtétől számított egy éven belül nem jogosult a Webáruházba újból regisztrálni. 

Amennyiben Megrendelő a Webáruházban értékesítendő terméket Megrendeli, Eladó és Megrendelő, mint vevő között adásvételi szerződés jön létre a Megrendelt termék vonatkozásában. A szerződés feltételeit egyrészt a Megrendelő által a Megrendelés során választott (különösen a fizetésre és szállításra vonatkozó) feltételek, másrészt a jelen ÁSZF rendelkezései képezik. Az adásvételi szerződés alapján Megrendelő jogosulttá válik a termék tulajdonjogának rá történő átruházására és a termék átvételére, Eladó pedig jogosulttá válik a Vételárra. A fenti jogosultságok kielégítése a Megrendelő által, a Megrendelés során választott feltételeknek megfelelő módon történik.
Az Elektronikus Kereskedelemről szóló 2001.CVIII tv. (a továbbiakban: Ekrtv.) Ekrtv. 5. § (4) bekezdésének megfelelő online szerződéseknek, illetve a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet – a továbbiakban: Rendelet – szerint távollévők között kötött szerződéseknek minősülnek, így azokra a fenti jogszabályok rendelkezései irányadók. 

Megrendelés
A Megrendelés folyamata: A Webáruház böngészési, termék és műszaki információ szolgáltatási lehetőségek mellett online megrendelési lehetőséget is biztosít Felhasználói számára. A menüszerkezet, azon belül a termékcsoportok és termék adatlapok tanulmányozása és/vagy a kereső funkció segítségével megtalált termék(ek) a “Kosárba” gombra kattintással helyezhetőek egy gyűjtő kosárba, és kerülnek úgymond rendelés előkészítési fázisba. A “Kosár” tartalma a böngészési (vásárlási) folyamat során bármikor ellenőrizhető, módosítható, törölhető a weboldal jobb felső szegletében található “Kosaram” ikonra kattintva. A “Kosár” tartalmának megrendelése a “Fizetés” gombra kattintással kezdeményezhető. Ezt követően a Megrendelés véglegesítéséhez szükséges személyes adatok megadásához a Felhasználónak lehetősége van felhasználói fiókjába történő belépésre, belépési adatok hiányában regisztrációra, illetve regisztráció nélküli vásárlásra is.


A Megrendelés feldolgozásához minden esetben az alábbi adatokra megadására van szükség.

Magánszemély esetén:
Név; lakcím
; e-mail cím; telefonszám; számlázási cím; szállítási cím

Jogi személy esetén:
Cégnév; székhely címe; adószám
; e-mail cím; telefonszám; számlázási cím; szállítási cím; kapcsolattartó neve

Fenti adatok megadását követően a megrendelés következő lépéseként Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot. Bankkártyás fizetés kiválasztása esetén szükség lesz a bankkártya adatok megadására is (pénzügyi szolgáltatónk biztonságos online fizetési weboldalán). A Megrendelés véglegesítése csak e fenti lépések elvégzése és adatok megadása után a “Megerősítés és fizetés” gombra kattintással lehetséges. 
A “Megrendelés” valamint bankkártyás fizetés esetén a „Megerősítés és fizetés” gombra történő kattintással Megrendelő tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik, egyben Megrendelő jogosulttá válik a terméket követelni Eladótól.

Az Ekrtv. 6. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Eladó köteles a Megrendelés elküldésétől számított, a termék jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Megrendelőnek a Megrendelés megtörténtét visszaigazolni. A visszaigazolás Megrendelőnek, a regisztrációs folyamat során megadott e-mail címére küldött, a megrendelés azonosítóját, a Megrendelt termék(ek) beazonosítását és a választott fizetési és szállítási feltételeket tartalmazó elektronikus levél útján történik. A Megrendelés visszaigazolása – az Ekrtv. 6. § (3) bekezdése alapján – akkor tekintendő megtörténtnek, ha a fentiekben megjelölt visszaigazoló elektronikus levél Megrendelő számára hozzáférhetővé válik.
Amennyiben Megrendelő a rendelés visszaigazolást nem kapja meg 48 órán belül, úgy a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól, a megrendelt termékeket nem köteles átvenni, kivéve, ha Eladó hitelt érdemlő módon (az email átvételét igazoló elektronikus tértivevény bemutatásával) igazolja a visszaigazolás Megrendelő általi átvételét. Amennyiben viszont Megrendelő a rendelés - visszaigazolás kézhezvételét követő 48 órán belül nem emel írásos kifogást a rendelés - visszaigazolásban foglalt feltételek ellen, úgy köteles a részére megküldött Termék(eke)t átvenni. Ennek elmulasztásából, megtagadásából eredő költségek megtérítését Eladó követelheti.

A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Megrendelő rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit. A visszaigazoló e-mail önmagában még nem minősül lezárt, teljesített megrendelésnek.

Szavatosság, jótállás
Felhasználó tudomásul veszi, hogy Eladó a különböző gyártók által tanúsított paraméterű, gyári csomagolású termékeket árusít a Webáruházban, Eladó saját maga nem gyárt termékeket.  Az áru mennyiségi és minőségi átvétele a szállítás teljesítésekor átadás-átvétellel útján történik meg. Az átadás-átvételi eljárás során Vevő köteles a szállított terméket mennyiségi és minőségi szempontból megvizsgálni. A mennyiségi és minőségi szempontból kifogástalan szállítmány Szállítólevélen a Vevő vagy képviselője (raktárról szállítás esetén fuvarozója) e körülményt köteles beazonosítható aláírással ellátva elismerni. Az átvételkor észlelhető esetleges hiányosságokat Vevő köteles jegyzőkönyvben rögzíteni, és erről Eladót haladéktalanul írásban értesíteni.

Abban az esetben, ha Vevő megállapítja, hogy az átadott termékek mennyisége vagy minősége nem felel meg a visszaigazolásban rögzítettnek, úgy a jegyzőkönyvnek az alábbiakat kell tartalmaznia:


a) átvétel helyét és idejét


b) átvevő személyek nevét, valamint, hogy milyen minőségben működtek közre,


c) átadás időpontját, valamint a termék tárolási és őrzési módját,


d) csomagolás állapotának leírását,


e) hiány mértékét a feltehető ok feltüntetésével, a hiány megállapításának módját, illetve a termék minőségi hibáinak pontos leírását a feltehető előidéző ok(ok) és a felmerült kár mértékének feltüntetésével,


f) hiány vagy hiba miatt érvényesíteni kívánt igényt,


g) azt a tényt, hogy a jelenlévők közül bárki a jegyzőkönyv egyes megállapításaival nem ért egyet.

Vevő tudomásul veszi, hogy a szállítás teljesítésétől számított 24 órán túl mennyiségi kifogással nem élhet. Eladó és Vevő rögzítik továbbá, hogy amennyiben Vevő az átvett áru tekintetében kiállított számla beérkezését követő 3 nap elteltével kíván kifogással élni, úgy őt terheli a bizonyítási kötelezettség a szabályszerűtlen átvétel tekintetében. A termékekkel kapcsolatos jog- és kellékszavatossági igények 3 hónap alatt évülnek el. Eladó a jogszabályok által megengedett legteljesebb körben kizárja a felelősségét a nem megfelelően bejelentett, illetve érvényesített hibák esetében.
Fentiek szerinti Vevő alatt a vállalkozások értendőek, természetes személyek, azaz fogyasztók esetén Eladó a mindenkori Ptk. szerint jár el a szavatosság és jótállás tekintetében.

Értesítési kötelezettség
Amennyiben a Webáruházon keresztül megvásárolt termék Megrendelőnek való átadását Eladó olyan oknál fogva nem tudja teljesíteni, amely neki nem felróható, és amely valóban fennáll, illetve a teljesítés akadályául szolgál, Eladó vállalja, hogy Vevőt erről haladéktalanul, a regisztrációs folyamat során megadott e-mail címére küldött levél útján értesíti. Értesítés esetén, amennyiben a Vételárat Megrendelő már megfizette, Eladó köteles azt Megrendelő részére visszafizetni. Vita esetén az ok fennállásának, komolyságának, illetve akadályozó jellegének bizonyítása Eladót terheli.
Amennyiben Eladó a fent leírt Értesítési kötelezettségét elmulasztja, köteles a már kifizetett Vételár, illetve a Vételár 20 %-ának megfelelő összegű általános kártérítést megfizetni Megrendelő részére.

Fogyasztók elállási joga
Fogyasztónak minősülő magánszemély mint Megrendelő, A Rendeletben és a jelen pontban meghatározottak szerint jogosult indokolás nélkül elállni a Megrendeléssel létrejövő adásvételi szerződéstől.

1.) A termék kézhezvételének napjától számított tizennégy munkanap elteltéig valamint a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban egyaránt gyakorolhatja az elállás jogát. Amennyiben elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó nyilatkozatát köteles Eladó tudomására hozni a részére postán ajánlott, tértivevényes küldemény útján a 1163 Budapest, Nagyicce sor 4. címre, vagy elektronikus úton küldött levélben a uzlet@isotrend.hu e-mail cím útján.

2.) Eladó által forgalmazott építőipari termékek esetében nincsen olyan - a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. §-ában megjelöltek közüli - kivételes eset, amely esetén a nevezett személy elállási jogával élhetne.
Amennyiben Megrendelő gyakorolja elállási jogát, köteles a terméket saját költségén Eladó részére visszajuttatni oly módon hogy a terméket Eladó székhelyére vagy telephelyére szállítja és/vagy szállíttatja. Az elállási jog gyakorlásának feltétele az érintett termék – minden sértetlen csomagolási és termékelemével együtt történő – Eladónak történő visszajuttatása. Ezen kívül Megrendelőt egyéb költség nem terheli, azonban köteles megtéríteni Eladónak a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárát.

3.) Amennyiben Megrendelő eláll Eladóval a Webáruházon keresztül megkötött szerződéstől, Eladó haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül visszatéríti Megrendelő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, NEM ideértve a fuvarozási költséget.
A visszatérítés során Megrendelő által alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Megrendelő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja.

Látogatói és Felhasználói Tájékoztatás
(a Rendelet 9. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségek alapján)

Fizetési módok
Eladó a Webáruházon keresztül forgalmazott minden termékek esetében, az alábbi fizetési módozatokat kínálja és fenntartja magának a jogot arra, hogy meghatározott termék(ek) vonatkozásában csak az alábbiakban meghatározott fizetési módok valamelyikének választását tegye lehetővé. 

1.) Készpénzes fizetés
Készpénzes és/vagy bankkártyás fizetés a megrendelt termékek átvételével egyidejűleg Eladó telephelyén.

2.) Előre fizetés banki átutalással


Amennyiben Megrendelő a megrendelés leadásakor banki átutalással történő fizetési módot választott, úgy Eladó a Megrendelő részére a visszaigazoló email megküldésével egyidejűleg díjbekérő levelet küld ki, az átutaláshoz szükséges adatokkal.
Ezen fizetési mód esetén a megrendelt termékek akkor kerülnek kiszállításra, ha a teljes vételár beérkezett Eladó bankszámlaszámára valamint Vevő tudomásul veszi, hogy az átutalási költségek minden esetben őt terhelik. Eladó a bankszámlájára történő készpénzes befizetést nem fogad el.

3.) Bankkártyás fizetés a Webáruházban
Vevő a megrendelésének ellenértékét a Webáruházon keresztül is rendezheti bankkártyája segítségével oly módon, hogy a Kosár tartalmát bemutató oldal alján lévő “Fizetés” gombra kattint. A pénzügyi szolgáltatónk oldalára történő átirányítás után követi a megadott lépéseket, megadja a szükséges adatokat, és végül megerősíti vásárlási szándékát a “Megerősítés és Fizetés” gombra kattintással.  


Szállítási módok
Eladó az alábbiakban felsorolt szállítási módozatokat biztosítja az általa a Webáruházon keresztül megvásárolni kívánt termékekhez. Egyben fenntartja magának a jogot arra, hogy meghatározott termék(ek) vonatkozásában csak az alábbiakban kifejtett szállítási módok valamelyikének választását tegye lehetővé.  A szállítási költség a rakodást, emeletre történő felvitelt nem tartalmazza. A fuvarozó az autóról történő lepakolásban segít a további rakodás a Megrendelő feladata.

1.) Személyes átvétel Eladó telephelyén

2.) Eladó saját flottás vagy megbízott fuvarozója által történő kiszállítás

Amennyiben Megrendelő ezt a szállítási módot választja, Eladó az összeállított szállítmányt vagy szállítmányokat saját gépjárműveivel, vagy a vele szerződésben álló vállalkozó fuvarozó által szállítja ki Megrendelő részére – a felhasználói fiókjában szállítási címeként megadott vagy Eladó ügyfélszolgálatával leegyeztetett magyarországi címre. –

3.) Csomagküldő szolgálat
A 40kg bruttó súlyt és 200cm x 60cm x 80cm befoglaló méretet meg nem haladó megrendelési tétel(ek) esetén lehetőség van Eladóval szerződéses viszonyban álló csomagküldő szolgálat igénybevételére is, a megrendelési folyamat során a “Szállítási módok” pontban a “Futárszolgálat” opció kiválasztásával.

Árak és költségek
Az egyes termékekhez tartozó árak – mint Vételárak – az általános forgalmi adó – továbbiakban: áfa – összegét minden esetben tartalmazzák. Amennyiben Megrendelő a termék Megrendelése esetén a személyes átvételtől eltérő szállítási módot választ, akkor e szolgáltatás költségvonzatáról a szállítási mód kiválasztása során tájékozódhat. A feltüntetett és/vagy ügyfélszolgálattal egyeztetett fuvardíjak az áfa összegét minden esetben tartalmazzák.
A Webáruházban történő vásárlási folyamat lebonyolítása – a Vételár, illetve a fuvardíj kivételével – ingyenes, a vásárláshoz szükséges email kommunikáció költségvonzattal nem bír. Egyben Eladó kijelenti, hogy a Webáruházban közzétett ajánlatok visszavonásig, illetve a készlet erejéig érvényesek.
Eladó vállalja, hogy a Felhasználók részére (a Felhasználó által megadott névre és címre) a Webáruházon keresztül történő minden vásárlása után a Számviteli törvényben foglaltak szerint számlát állít ki. Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi azt, hogy a Felhasználó által megadott adatok helyességéért Eladót felelősség nem terheli.
Ahol a jelen ÁSZF írásbeli kommunikációt ír elő, azon a címzettnek a honlapon szereplő e-mali címre történő kézbesítést kell érteni. Amennyiben Felhasználó részére kell írásbeli levelet küldeni, ezt Eladó a Felhasználó regisztrációs folyamat során megadott e-mail címére küldött e-mail útján teljesítheti.

Hírlevél küldés
Minden felhasználási szinten elhelyezkedő személynek lehetősége van a Hírlevélre való feliratkozásra, amelyet a Weboldalon elhelyezett feliratkozó ablak segítségével tehet meg. A feliratkozással a Feliratkozó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Eladó elektronikus levélben Hírlevelet küldjön a feliratkozó személy feliratkozás során megadott e-mail címére. 
A Hírlevélre történő feliratkozás minden esetben önkéntes alapon történik, arról bármikor, következmények nélkül leiratkozhat a Webáruház Látogatója, Felhasználója.  A Hírlevélre való feliratkozással a Feliratkozók hozzájárulnak ahhoz, hogy Eladó a törvényi  feltételekben és adatkezelési tájékoztatójában meghatározottak szerint a megadott adataikat kezelje. A jelen pont szerinti hozzájárulás megfelel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – a továbbiakban: Infotv. – 5. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott hozzájárulásnak.

Szerzői jogok és szellemi tulajdon kikötése
A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény – a továbbiakban: Szjt. – alapján a www.profiszigeteles.com weboldal/Webáruház, illetve az ezeken elhelyezett tartalom egésze, illetve annak minden egyes eleme –  továbbiakban együttesen: Tartalom − szerzői jogi védelem alatt áll, mely szerzői jog az Iso-Trend Kft-t illeti meg.  A Tartalomról tilos bármilyen formában másolatot készíteni, azokat akár analóg, akár digitális úton rögzíteni, újra előállítani, terjeszteni, továbbítani, letölteni, szerkeszteni, tovább értékesíteni vagy nyilvánosságra hozni. A Tartalom bármilyen formában és céllal történő felhasználása kizárólag az Iso-Trend Kft előzetes írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges.  A fentiekben meghatározottak – bármilyen formában történő – megsértése a jogsértő felelősségre vonását vonja maga után.

Felelősség korlátozása, kizárása
Eladó nem vállal felelősséget a Weboldal és a hozzá kapcsolódó egyéb más weboldalak folyamatos, hibamentes működéséért, vírusoktól való mentességéért. Eladót nem terheli felelősség továbbá a kommunikációs eszközök esetlegesen felmerülő hibáiból, az internetes hálózat, illetőleg bármely szoftver meghibásodásokból eredő károkért.
Eladó fenntartja a jogot azon Megrendelők és/vagy Vevők vonatkozásában, akik az aktuális Megrendelést megelőzően több alkalommal megszegték a jelen ÁSZF-ben foglalt, fizetésre vonatkozó rendelkezéseket, hogy számukra kizárólag olyan fizetési mód választása esetén teljesítse a leadott Megrendelést, amelyben a Vételár megfizetése előrefizetés útján történik meg.

Általános rendelkezések
Felhasználó a Weboldal használata során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményének megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírások tiszteletben tartásával köteles eljárni. Ennek alapján Felhasználó a Weboldalt nem használhatja jogsértő tartalmak, számítógépes vírusok terjesztésére, vagy jogosulatlan adatgyűjtésre. Amennyiben ez mégis megtörténik, Felhasználó az ebből eredő szabálysértési, büntetőjogi, illetőleg kártérítési felelősséget viselni köteles. Felhasználó felelősséggel tartozik Eladóval szemben különösen Eladó által elszenvedett valamennyi olyan kárért, amelyet a Weboldal Felhasználó általi szabálytalan és/vagy jogellenes használata okozott. Minden ilyen Eladó tudomására jutó esetben Eladó jogosult a jogtalanul eljáró és/vagy kárt okozó Felhasználó regisztrációját törölni.

Felhasználó – Eladó előzetes írásbeli engedélye hiányában – nem jogosult a Weboldalt, illetve a Webáruházat reklámozás céljára vagy egyéb promóciós célokra felhasználni, a weboldal és a Webáruház gyűlöletkeltési, kirekesztési valamint politikai célú felhasználása szigorúan tilos. Eladó fenntartja a jogot, hogy a Webáruház bármely részét bármikor megváltoztassa vagy megszüntesse.

ÁSZF elfogadása és módosítása
A Webáruház használata és a Webáruházban történő regisztráció - azaz a Felhasználóvá válás - feltétele a jelen ÁSZF elfogadása. Felhasználó a regisztrációs folyamat során az ÁSZF elfogadását kifejezett nyilatkozattal valósíthatja meg. Az ÁSZF elfogadása azt jelenti, hogy Felhasználó az ÁSZF-ben foglaltakat és annak irányadó rendelkezéseit magára nézve kötelezően elismeri, melyet visszatérő Felhasználóként tevőlegesen a Webáruházba történő belépéssel valósít meg.
Eladó a Webáruházban felkínált termékpaletta frissítése kapcsán, valamint az esetlegesen bekövetkező jogszabályváltozásokhoz való igazodás okán – fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit rendszeresen, de évente legalább egy alkalommal felülvizsgálja, és szükség esetén azok módosítását elvégezze. Az ÁSZF módosításának kezdeményezése és annak Felhasználók általi elfogadása az alábbiak szerint történik.
Eladó az ÁSZF módosításának hatályba lépését megelőzően minimum tíz (10) munkanappal – Felhasználó által a regisztrációs folyamat során megadott e-mail címre küldött elektronikus levél útján – tájékoztatja Felhasználókat az ÁSZF módosítással érintett rendelkezéseiről. Amennyiben a fentieknek megfelelő elektronikus levél Felhasználóhoz történő megérkezését követően Felhasználó a Webáruházba bejelentkezik, úgy cselekménye az ÁSZF módosításának/módosításainak részéről történő kifejezett elfogadását jelenti. Amennyiben az ÁSZF módosításának/módosításainak hatályba lépését megelőzően Felhasználó nem Jelentkezik be a Webáruházba, de a részére megküldött elektronikus levél következtében a módosítással kapcsolatban kifogással nem él, úgy a módosítást a részéről − ráutaló magatartás útján − elfogadottnak kell tekinteni.

Záró rendelkezések 
A Webáruházban történt Megrendeléssel Eladó és Vevő (továbbiakban együttesen: Felek) között létrejövő adásvételi szerződésből eredő jogvitákat Felek elsősorban egymás között, békés úton tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. Felek közötti jogviszonyra a magyar jogot tekintik irányadónak, peres eljárás lefolytatására a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki..
Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Magyar jogszabályokban foglalt rendelkezések, elsősorban a Ptk., az Ekrtv., a Rendelet, és a szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 19/2014. (IV.29) NGM rendelet rendelkezései irányadók.

Kelt: Budapest, 2022. Január 5.